Đánh gia năng lực trong hệ thống quản lý học tập (LMS)

Với hệ thống Quản lý Học tập dựa trên Năng lực, bạn có thể dễ dàng tạo các chương trình Học trực tuyến dựa trên các năng lực cụ thể thực sự thích ứng với nhu cầu của nhân viên. Bạn có thể tạo khung năng lực, kế hoạch học tập và cũng có thể chỉ định năng lực bạn muốn cho các khóa học yêu cầu chúng.

Bạn phải hiểu rằng năng lực là một hệ thống đánh giá và xếp loại trong đó sinh viên hoặc nhân viên thể hiện những khả năng cụ thể cần thiết cho vị trí của họ. Chúng là một tập hợp các kỹ năng được phát triển bởi một người dùng hoặc một nhóm người dùng để có được kiến ​​thức cụ thể.

Học tập dựa trên năng lực đã trở nên rất phổ biến không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong các vấn đề doanh nghiệp để đo lường hiệu suất của nhân viên. Tính năng này được thiết kế để tăng cường và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên / học viên và nó tạo ra lợi thế cho cả hai. Nó giúp xác định và quản lý năng lực của từng người dùng hoặc nhóm làm việc..