123123
Tiêu đề chữ béo
Giao diện bảng điều khiển kết hợp các yếu tố cần thiết của cả hệ thống LMS và chức năng đa cổng thông tin trong một trải nghiệm người dùng trực quan và thân thiện với người dùng.
Text
Text
123 456
NHệ thống báo cáo toàn diện, có thể cắm được phù hợp với từng công ty. (Các báo cáo tùy chỉnh khác có thể được tạo bởi các nhà phát triển ELD nếu cần).
Người quản lý công ty có thể kiểm soát và nhận được báo cáo chi tiết từ người dùng trong công ty.
Báo cáo Tiêu chuẩn dành cho nhiều người dùng là: báo cáo tổng quan về việc hoàn thành của người dùng, báo cáo tổng quan về việc hoàn thành khóa học, báo cáo đối tượng SCORM cung cấp bảng phân tích các lần thử cho các câu hỏi.